Kategori
Artikel tip dan trik menarik

Matan keyakinan dan cita-cita hidup MUHAMMADIYAH?

Matan keyakinan dan cita-cita hidup

Apa itu Matan keyakinan dan cita-cita hidup  MUHAMMADIYAH

Adalah sistem paham (ideologi) Muhammadiyah dalam memperjuangkan gerakan untuk mencapai tujuan atau dengan kata lain substansi ideologis yang mengandung paham agama yang fundamental

PENDAHULUAN MKCH

Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah diformulasikan sebagai butir-butir yang dipelajari  di segala aspek yang berkaitan dengan kegiatan kemuhammadiyahan, baik di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, serta dilapangan.

Matan ini selayaknya ada di setiap tempat tersebut, karena setiap butirnya mesti ditanamkan di setiap hati para partisipan Muhammadiyah pada khusunya bahkan setiap muslim pada umumnya

CITA-CITA MUHAMMADIYAH

Bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah SWT. Ajaran yang digunakan untuk melaksanakan aqidah dalam mencapai cita-cita /tujuan tersebut:

Agama Islam adalah agama Allah sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada ummat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup materil dan sprituil, duniawi dan ukhrawi.

ISLAM DALAM KEYAKINAN MUHAMMADIYAH

  • Agama terakhir dan sempurna ialah Agama Islam.
  • Dasar agama Islam adalah AlQur’an dan As-sunnah.
  • Ijtihad terbuka disepanjang zaman.
  • Melaksanakan agama didasarkan pada pengertian yang benar yakni ijtihad dan ittiba’ (mengikut pada dalil).
  • Ajaran Islam terdiri dari : ajaran akidah, akhlak, ibadah, muamalah.

▰Akal fikiran digunakan sebagai :

  • Pengungkap kebenaran AlQuran dan As-sunnah.
  • Mengetahui maksud yang tercakup dalam pengertian keduanya.
  • Mencari jalan dan bagaimana cara melaksanakan ajaran keduanya.
  • Penimbang pengaruh dalam penerapan hukum agama

PEMIKIRAN DAN GERAKAN MUHAMMADIYAH DALAM BIDANG

Bidang Aqidah

Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya aqidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid’ah dan khufarat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam.

Bahwa hidup manusia di dunia ini semata-mata hanyalah untuk beribadah kepada Allah SWT, demi untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Hidup beribadah menurut ajaran Islam, ialah hidup bertaqarrub kepada Allah SWT, dengan menu-naikan amanah-Nya serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan-Nya guna mendapatkan keridhaan-Nya

Bidang Ibadah

Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, tanpa tambahan dan perubahan dari manusia.

Bidang Akhlak

Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia

Muamalah Dunyawiyah

Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya mu’amalat duniawiyah (pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat ) dengan berdasarkan ajaran Agama serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah SWT

tolong beri masukan