ARTI MUHAMMADIYAH

ARTI MUHAMMADIYAH

ARTI MUHAMMADIYAH

ARTI ORTOM MUHAMMADIYAH
     Muhammadiyah adalah gerakan Islam

Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang berasas pada keyakinan Tauhid yang murni (Islam), berpedoman pada al-Qur’an dan Sunah Nabi (Hadist), berwatak tajdid atau pembaharuan, dan senantiasa melaksanakan da’wah Islam dalam seluruh kehidupan, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

 1. Arti Muhammadiyah                :  Pengikut Nabi Muhammad
 2. AD  Muhammadiyah                :  Anggaran Dasar Muhammadiyah
 3. ART Muhammadiyah               :  Angaran Rumah Tanggah
 4. Didirikan Muhammadiyah      :  K.H. Ahmad Dahlan
 5. Tanggal  Berdiri                         :  tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah 18 November 1912 Miladiyah
 6. Tempat Kedudukan                  :  Yogyakarta
 7. Identitas   :  Gerakan Islam  Da’wah Amar Ma’ruf Nahi  Munkar dan Tajdid, bersumber pada Al- Qur`an dan As-Sunnah
 8.  Asas                                              :  Islam 

LAMBANG ARTI MUHAMMADIYAH                                                 

matahari bersinar utama 12, di tengah bertuliskan (Muhammadiyah) dan dilingkari kalimat ( Asyhadu an lã ilãha illa Allãh wa asyhadu anna Muhammadan Rasul Allãh )

MAKSUD DAN TUJUAN MUHAMMADIYAH

 • Menegakkan, Yang mempunyai makna membuat dan mengupayakan agar Islam dapat tegak, tidak condong bahkan roboh.
 • Menjunjung tinggi,berarti menempatkan Agama Islam di atas segalanya, mengindahkan, serta menghormati dan melaksanakannya.
 • Agama Islam, ialah agama Allah SWT (Subhanahu wa Ta’ala ) yang diwahyukan kepada para Rasul-Nya sejak zaman Nabi Adam,Nuh,Ibrahim,Musa,Isa, hingga Nabi Kita Muhmmad saw (shallallahu alaihi wasallam) sebagai hidayah dan rahmatan lil alamin kepada manusia sepanjang zaman yang menjamin kesejahteraan hakiki duniawi maupun ukhrawi.
 • Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, berarti masyarakat yang mempunyai kualitas yang baik, yaitu kualitas yang dibina oleh ajaran Islam, masyarakat yang berprikemanusiaan dan masyarakat yang mengabdi kepada Allah SWT “baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.”

USAHA MUHAMMADIYAH

 • Untuk mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah Ialah melaksanakan Da’wah Amar Ma’ruf Nahi Munkar ( perintah untuk mengajak atau menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk )dan Tajdid ( Pembaharuan) yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan Masyarakat
 • Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha Muhammadiyah, program Muhammadiyah, dan kegiatan Muhammadiyah, yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam ART
 • Penentu kebijakan dan penanggung jawab amal usaha Muhammadiyah, program Muhammadiyah, dan kegiatan Muhammadiyah  adalah di  Pimpinan Muhammadiyah
Baca Juga :   Masker Rekomendasi CDC / NIOSH

KEANGGOTAAN MUHAMMADIYAH

Anggota Muhammadiyah terdiri atas :

–  Anggota Biasa                                :  warga negara Indonesia beragama Islam.

–  Anggota Luar Biasa                      :  orang Islam bukan warga negara Indonesia.

–  Anggota Kehormatan                  :  perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya bersedia membantu Muhammadiyah.

Kewajiban

Hak dan kewajiban serta peraturan lain tentang keanggotaan diatur dalam ART

SUSUNAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH

Susunan organisasi Muhammadiyah :

 • Ranting ( kesatuan anggota dalam satu tempat atau kawasan )
 • Cabang ( kesatuan Ranting dalam satu tempat )
 • Daerah ( kesatuan Cabang dalam satu Kota atau Kabupaten )
 • Wilayah ( kesatuan Daerah dalam satu Propinsi )
 • Pusat ( kesatuan Wilayah dalam Negara Indonesia )

ORTOM MUHAMMADIYAH

 • Muhammadiyah    (MD)                                         :  BAPAK  ORGANISASI ( Rana UMUM )
 • Aisyiyah   (Aisyiyah)                                                :  IBU ORGANISASI ( Rana Ibuk Ibuk )
 • Nasyiatul ‘Aisyiah ( NA)                                          :  Remaja  ( Rana Peudi Perempuan )
 • Pemuda Muhammadiyah ( PM )                      : Remaja ( Rana Pemuda Laki – Laki )
 • Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ( IMM)  : Remaja ( Rana Mahasiswa )
 • Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)            : Pelajar ( Rana MTS SMA )
 • Hizbul wathan (HW)                                               : Umum ( Rana Penganti Pramuka )
 • Tapak Suci (TS)                                                        : Umum ( Rana Beladiri )
Baca Juga :   Teknologi Panen dan Pengolahan Jagung Manis

LOGO ORTOM MUHAMMADIYAH

Muhammadiyah

(MD) 

 MUHAMMADIYAH

Aisyiyah     

(Aisyiyah)  

         AISYIYAH

Nasyiatul ‘Aisyiah

( NA) 

ARTI NASYIATUL AISYIYAH MUHAMMADIYAH
Nasyiatul ‘Aisyiah

Pemuda Muhammadiyah 

ARTI PEMUDAH MUHAMMADIYAH
Pemuda Muhammadiyah

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

( IMM )

ARTI IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

Ikatan Pelajar Muhammadiyah

( IPM )

ARTI IKATAN PELAJAT MUHAMMADIYAH
Ikatan Pelajar Muhammadiyah

Hizbul wathan 

( HW)

ARTI HISBUL WATHON MUHAMMADIYAH
               Hizbul wathan

Tapak Suci

(TS)

                  Tapak Suci

MAU TAU  YANG LAIN

 • pendiri muhammadiyah
 • ajaran muhammadiyah
 • latar belakang muhammadiyah
 • gerakan muhammadiyah
 • pergerakan muhammadiyah
 • apa arti muhammadiyah secara harfiah
 • landasan berdirinya muhammadiyah
 • jelaskan pengertian muhammadiyah menurut terminologis
 • sejarah muhammadiyah
 • pimpinan pusat muhammadiyah
 • janji pelajar muhammadiyah
 • latar belakang berdirinya muhammadiyah
 • amal usaha muhammadiyah
 • maksud dan tujuan muhammadiyah
 • struktur organisasi muhammadiyah
 • organisasi otonom muhammadiyah
 • sejarah muhammadiyah pdf
 • pengertian pendidikan muhammadiyah
 • pengertian aisyiyah
 • resume tentang muhammadiyah
 • dalil berdirinya muhammadiyah
 • pengertian imm
 • tujuan dibentuknya badan musyawarah ulama
 • latar belakang lahirnya muhammadiyah
 • sebutkan 7 ortom muhammadiyah
 • landasan berdirinya muhammadiyah
 • jelaskan maksud dan tujuan muhammadiyah
 • jelaskan pengertian ittiba
 • pengertian muhammadiyah pdf
 • pengertian muhammadiyah sebagai gerakan islam
 • jelaskan tujuan berdirinya muhammadiyah
 • apa tujuan pendidikan kemuhammadiyahan
 • siapa yang mengusulkan nama muhammadiyah
 • visi misi tujuan muhammadiyah

tolong beri masukan